عبارت مورد جستجو:
  يكشنبه 23 مرداد 1401
دوسالانه‌ها 
شورای سیاستگذاری


 


 

 


رییس شورای سیاستگذاری
محمود شالویی


 
عضو شورا
اسماعیل عباسی


عضو شورا
سید عباس میرهاشمی


عضو شورا
افشین شاهرودیعضو شورا
علیرضا کریمی صارمی


 
عضو شورا
مسعود زنده روح کرمانی


عضو شورا
فرهاد سلیمانی 


 

عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده